අපගේ සාමාජිකයින්

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, දළුගම, කැලණිය

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, රජරට විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලය, මිහින්තලය,අනුරධපුර.

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය
පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය, ශ්‍රී ලංකාව.

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය
සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය, බෙලිහුල් ඔය, බලන්ගොඩ.

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය, වැල්ලමඩම, මාතර.

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය
නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය, වංථරුමූලයි. ශ්‍රී ලංකා.

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය, විශ්වවිද්‍යාල උද්‍යානය, ඔලුවිල්

මහා ශිෂ්‍ය සංගමය, සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය
සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ 07.

ව්‍යාපාර අධ්‍යයන හා මූල්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය, වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය
ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලය, කුලියාපිටිය.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය භික්ෂු බලමණ්ඩලය
බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය, පිටිපන, හෝමාගම.